Zásady ochrany osobních údajů

LinuxBox.cz, s.r.o. se sídlem 28. října 1142/168 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25862782, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v odd. C vložka 22897 (dále jen „LinuxBox.cz“) zpracovává osobní údaje a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro plnění našich smluvních vztahů, zákonných požadavků a případně pro analýzy za účelem zlepšování našich služeb. Zároveň dbáme na to, aby nedošlo k zneužití osobních údajů, nebo zpracování neoprávněným způsobem.

Přijali jsme odpovídající organizační a technická opatření, abychom zajistili bezpečnost zpracovávaných dat s ohledem na jejich důležitost a citlivost. Jde především o způsoby ukládaní a uchovávání dat (na digitálních i fyzických nosičích) a dále o omezení přístupu k těmto datům jen pro relevantní osoby.

Abychom zajistili korektní a transparentní zacházení s osobními daty zákazníků, provádíme pravidelná školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů a relevantních interních procesů.

Zpracovávané osobní údaje

Uchováváme a zpracováváme pouze údaje nezbytné vzhledem k účelu jejich zpracování:

  • jména a kontaktní adresy
  • telefonní čísla, emailové adresy
  • bankovní spojení
  • v případě náboru uchazečů do zaměstnání data poskytnutá v rámci zaslaného životopisu

Právní základ pro zpracování

Uvedené osobní údaje zpracováváme na těchto právních základech:

  • plnění smlouvy – poskytování našich služeb zákazníkům
  • plnění právní povinnosti – účetnictví, fakturace
  • oprávněný zájem správce – historie požadavků zákazníků a jejich analýza

Poskytování osobních údajů dalším stranám

Osobní data zákazníků předáváme dalším stranám jen v minimální míře, nezbytné pro zajištění korektního účelu, jako jsou doprava a logistika, dále pak daňové doklady a účetnictví. Žádné z uvedených údajů nepředáváme do zahraničí.

Práva subjektů osobních údajů

Zákazníci mají právo znát, jaké osobní údaje o nich LinuxBox.cz zpracovává. Dále také právo na jejich úpravu, případně vymazání, právo na omezení zpracování těchto údajů a právo na přenesení dat.

Zákazník má také právo vznést námitku proti zpracování jeho údajů.

Dotazy a požadavky na uplatnění práv

Máte-li dotazy či připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na emailové adrese ochranaosobnichudaju@linuxbox.cz, nebo v sídle společnosti.

Pro vznesení stížnosti na zpracování osobních údajů kontaktujte příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Více informací naleznete na stránce dozorového úřadu.

Ochrana osobních údajů na webových stránkách www.linuxbox.cz

Stránky využívají soubory Cookies pro plnohodnotnou funkci a pro využití ve službě Google Analytics pro analýzy návštěvnosti stránek. Na tuto skutečnost je uživatel upozorněn při první návštěvě webové stránky a pokud s tímto nesouhlasí, má možnost stránky opustit. Žádné takto zpracovávané informace nejsou osobními údaji, data jsou anonymní.

Dále na našich serverech ukládáme protokolové informace (logy), které obsahují tyto osobní údaje – IP adresy z nichž bylo ke stránkám přistupováno. Tyto informace zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce.